پلن 1

تعداد کاربران کلاس:30

تعداد کلاس همزمان:2

قیمت:75000 تومان

(ماهانه)

پلن 2

تعداد کاربران کلاس:40

تعداد کلاس همزمان:3

قیمت:100000 تومان

(ماهانه)

پلن 3

تعداد کاربران کلاس:50

تعداد کلاس همزمان:4

قیمت:120000 تومان

(ماهانه)

لطفا اطلاعات خودرا وارد کنید

x